REGULAMIN

Udostępnianie jest fajne!

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W ŚWIEBODZICACH

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Świebodzicach

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Świebodzicach jest: a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem, b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć, w przypadku uczestników nieletnich zgłoszenia dokonuje opiekun prawny na stosownym formularzu zgłoszeniowym, w części I (w załączniku nr 1), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, c) uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem MDK przed rozpoczęciem zajęć, d) uregulowanie ewentualnych zaległości z roku poprzedniego.

2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży pisemną rezygnację w części II formularza zgłoszeniowego dostarczonego do impresariatu Miejskiego Domu Kultury lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu. Dopuszczalne jest złożenie rezygnacji w formie e-mail wysłanej na adres: impresariat@mdk.swiebodzice.pl

3. Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach mają osoby kontynuujące edukację z roku ubiegłego oraz osoby z terenu miasta Świebodzice. Nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby dla których braknie wolnych miejsc przyjmowani są na listę rezerwową.

4. Poprzez zgłoszenie do zajęć organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Świebodzicach rodzic/opiekun prawny oświadcza, że u uczestnika niepełnoletniego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudnić lub uniemożliwić jego udział w zajęciach.

5. We wszelkich sprawach formalnych nieletnich uczestników reprezentują opiekunowie prawni.

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach. Informacje o opłatach za zajęcia znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie MDK oraz na stronie internetowej www.mdk.swiebodzice.pl

2. Opłaty wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

3. Opłat można dokonywać w kasie MDK (księgowość – II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-12.30 lub przelewem na nr konta: BGŻ SA O/Świdnica 26 2030 0045 1110 0000 0229 7470 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz nazwa miesiąca, za który wpłata jest wnoszona). Istnieje możliwość wpłat za sekcje za okresy kwartalne i półroczne.

4. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości dni zajęć przypadających w danym miesiącu. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba uczestnika zajęć trwająca powyżej 14 dni, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. W przypadku choroby dziecka w wieku przedszkolnym akceptowane są oświadczenia pisemne złożone przez rodzica/opiekuna. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne, dłuższa nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych itp.), odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora MDK.

5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia, podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.

6. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest po dokonaniu płatności w określonym terminie okazać dowód wpłaty instruktorowi zajęć – dowód ten upoważnia do uczestnictwa w zajęciach.

7. W przypadku jednomiesięcznych zaległości w opłatach, uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości, przy czym opłata naliczana jest nadal, aż do momentu złożenia pisemnej rezygnacji.

8. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor MDK.

9. Dyrektor MDK może w uzasadnionych przypadkach ustalić indywidualne zwolnienie z odpłatności za zajęcia na pisemną prośbę rodzica bądź opiekuna związaną z trudną sytuacją materialną.

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora MDK miejscu i w ustalonych godzinach.

2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.

3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.

4. Instruktor prowadzący zajęcia może w uzasadnionych przypadkach (np. przeszkadzanie w zajęciach) wyprosić rodziców/opiekunów z pomieszczenia w którym odbywają się zajęcia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

6. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

7. W przypadku małego zainteresowania Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć.

IV. BEZPIECZEŃSTWO

1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.

2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przyprowadzenia oraz odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu. MDK nie bierze odpowiedzialności za uczestnika zajęć po skończonych zajęciach, a w szczególności za powrót osoby niepełnoletniej do domu. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika niedopuszczonego do zajęć z powodu zawieszenia go do czasu uregulowania zaległości.

3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju, obuwia sportowego, itp.).

4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.

5. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek w którym odbywają się zajęcia.

6. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.

7. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub dyżurujący pracownik MDK.

8. MDK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach, w szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

10. MDK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika MDK.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Miejski Dom Kultury w Świebodzicach zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MDK. Pełnoletni uczestnicy oraz prawni opiekunowie uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych przez MDK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości MDK oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 z 1997r., poz. 883 z późn. zmianami).

2. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez MDK (na przykład prezentacje i występy poza budynkiem MDK) podlegają uzgodnieniu instruktora z Dyrektorem.

3. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach wyjazdowych, występach, koncertach, turniejach tanecznych odbywających się poza obiektami, w których prowadzone są zajęcia wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.