Koło PTTK “Świebodzickie Łaziki”

KONTAKT: pttk_swiebodzice@interia.pl 

Koło PTTK “Świebodzickie Łaziki”
MDK Świebodzice
ul. Wolności 13
58-160 Świebodzice

1 kwietnia 2016 roku w Miejskim Domu Kultury odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie “Świebodzickich Łazików”. Trzech mieszkańców naszego miasta – Andrzej Wiącek, Jarek Krzan i Maciek Kwiecień – zrealizowali swoje marzenie i założyli pierwsze w historii naszego miasta Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego .

Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem, co dowodzi, że można zarażać pasją i miłością do pieszych wycieczek oraz różnych innych form spędzania czasu w aktywny sposób.

Jak się do nas przyłączyć

Aby zostać członkiem “Świebodzickich Łazików” należy pobrać stąd deklarację człokowską PTTK. Wypełnioną i podpisaną deklarację proszę zostawić w sekratariacie Miejskiego Domu Kultury przy ul. Wolności 13 w Świebodzicach. Do deklaracji należy dołączyć:Jedno zdjęcie.Dowód wpłaty wpisowego oraz składki.Kopię dokumentu uprawniającego do zniżek (orzeczenie o niepełnosprawności, kopię legitymacji emeryta, decyzję przyznającą świadczenie przedemerytalne bądź nadającą status osoby bezrobotnej).
https://www.pttk.pl/pttk/pttk_deklaracja_czlonka.pdf

Wysokość opłat:

Wpisowe:15 zł (normalne); 8 zł (ulgowe) rodzice dzieci opłacający składkę za co najmniej dwoje dzieci; emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością; bezrobotni (na podstawie zaświadczenia) i oraz osoby pobierające świadczenia przedemerytalne 6 zł (młodzieżowe) – osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia; młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia

Składka roczna:55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową – (rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie “składka rodzinna”, emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową – opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 

Wpłatę należy dokonać na poniższe konto: PTTK o. Świdnica
42 2030 0045 1110 0000 0269 6240
Wpisowe pobierane jest jednorazowo i pokrywa koszt wydania legitymacji. Składka członkowska jest jednocześnie wykupieniem polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) w firmie AXA, której ogólne warunki są tutaj.

Udostępnij!