Skargi i wnioski petentów

Udostępnianie jest fajne!

Zgodnie z zapisami Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.”

W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji, skarg i wniosków mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami), a w szczególności postanowienia Działu VIII – Skargi i wnioski oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5. poz. 46) .

Skargi i wnioski można też kierować na adres:

  • Miejski Dom Kultury w Świebodzicach
    ul. Wolności 13
    58 -160 Świebodzice

lub nadsyłać pocztą elektroniczną e-mail: dyrektor@mdk.swiebodzice.pl 

UWAGA:
skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi drogą pocztową. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).